Retinal thickness and microvascular alterations in the diagnosis of systemic lupus erythematosus: a new approach

Ren Liu, Yan Wang, Qiang Xia, Tian Xu, Ting Han, Shuang Cai, Shui-Lin Luo, Rui Wu, Yi Shao