Benign and malignant pulmonary part-solid nodules: differentiation via thin-section computed tomography

Wang-Jia Li, Fa-Jin Lv, Yi-Wen Tan, Bin-Jie Fu, Zhi-Gang Chu