Right ventricular end-systolic remodeling index on cardiac magnetic resonance imaging: comparison with other functional markers in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Ling Zhang, Jinzhu Dai, Peiyao Zhang, Haiyi Ma, Xincao Tao, Yanan Zhen, Xiaopeng Liu, Wanmu Xie, Jun Wan, Min Liu