Model-based clinical note entity recognition for rheumatoid arthritis using bidirectional encoder representation from transformers

Meiting Li, Feifei Liu, Jia’an Zhu, Ran Zhang, Yi Qin, Dongping Gao