Protective effect of a chronic hypobaric hypoxic environment at high altitude on cardiotoxicity induced by doxorubicin in rats: a 7 T magnetic resonance study

Yixuan Wan, Dongyong Zhu, Bo He, Yong Guo, Lei Wang, Duojie Dingda, Angwen Laji, Chunhua Wang, Yonghai Zhang, Fabao Gao