One half-scan dual-energy CT imaging using the Dual-domain Dual-way Estimated Network (DoDa-Net) model

Yizhong Wang, Ailong Cai, Ningning Liang, Xiaohuan Yu, Xinyi Zhong, Lei Li, Bin Yan