Semi-automatic quantitative analysis of the pelvic bony structures on apparent diffusion coefficient maps based on deep learning: establishment of reference ranges

Xiang Liu, Chao Han, Ziying Lin, Zhaonan Sun, Yaofeng Zhang, Xiangpeng Wang, Xiaodong Zhang, Xiaoying Wang