Application of machine learning with multiparametric dual-energy computed tomography of the breast to differentiate between benign and malignant lesions

Xiaosong Lan, Xiaoxia Wang, Jun Qi, Huifang Chen, Xiangfei Zeng, Jinfang Shi, Daihong Liu, Hesong Shen, Jiuquan Zhang