Prognostic value of regional strain by cardiovascular magnetic resonance feature tracking in hypertrophic cardiomyopathy

Xiaorong Chen, Jiangfeng Pan, Jiner Shu, Xiaoru Zhang, Limei Ye, Lin Chen, Yi Hu, Risheng Yu