Edge prior guided dictionary learning for quantitative susceptibility mapping reconstruction

Jiacheng Du, Yuxin Ji, Jiali Zhu, Xiaoli Mai, Junting Zou, Yang Chen, Ning Gu