Comparison of contrast-enhanced T1-weighted imaging using DANTE-SPACE, PETRA, and MPRAGE: a clinical evaluation of brain tumors at 3 Tesla

Qing Fu, Qi-Guang Cheng, Xiang-Chuang Kong, Ding-Xi Liu, Yi-Hao Guo, John Grinstead, Xiao-Yong Zhang, Zi-Qiao Lei, Chuan-Sheng Zheng