A review of deep learning-based three-dimensional medical image registration methods

Haonan Xiao, Xinzhi Teng, Chenyang Liu, Tian Li, Ge Ren, Ruijie Yang, Dinggang Shen, Jing Cai