Long-term hemodialysis may affect enlarged perivascular spaces in maintenance hemodialysis patients: evidence from a pilot MRI study

Hao Wang, Xue Han, Mingan Li, Zheng-Han Yang, Wen-Hu Liu, Zhen-Chang Wang