Interpretation of ischiofemoral impingement via a clinical test using hip triaxial dynamic magnetic resonance imaging

Yu-Ping Li, Gui-Ping Li, Kang Liu, Fan Zhao, Jia-Jia Zhao, Guan-Nan Wang, Chang Liu