Assessment of peripheral neuropathy in type 2 diabetes by diffusion tensor imaging

Xin Wang, Lei Luo, Jianming Xing, Jianliang Wang, Bimin Shi, Yin-Min Li, Yong-Gang Li