Sarcopenia defined by psoas muscle index independently predicts long-term survival after living donor liver transplantation in male recipients

Yifei Tan, Ting Duan, Bo Li, Bohan Zhang, Yunfeng Zhu, Ke Yan, Jiulin Song, Tao Lv, Jian Yang, Li Jiang, Jiayin Yang, Tianfu Wen, Lunan Yan