Artificial intelligence applications in intensity modulated radiation treatment planning: an overview

Yang Sheng, Jiahan Zhang, Yaorong Ge, Xinyi Li, Wentao Wang, Hunter Stephens, Fang-Fang Yin, Qiuwen Wu, Q. Jackie Wu