Percutaneous contrast-enhanced ultrasound for localization and qualitative diagnosis of sentinel lymph nodes in cutaneous malignant melanoma of lower extremities: a preliminary study

Rui-Qian Guo, Xi Xiang, Li-Yun Wang, Bi-Hui Zhu, Song-Ya Huang, Xin-Yi Tang, Jun-Jie Chen, Li Qiu