Clot burden of acute pulmonary thromboembolism: comparison of two deep learning algorithms, Qanadli score, and Mastora score

Hongxia Zhang, Yan Cheng, Zhenbo Chen, Xinying Cong, Han Kang, Rongguo Zhang, Xiaojuan Guo, Min Liu