Treatment of biliary stenosis using percutaneous transhepatic cholangiobiopsy with biopsy forceps of varying diameter

Zheng-Yang Wu, De-Chao Jiao, Fang-Fang Guo, Dan-Dan Zhang, Jian-Zhuang Ren, Xin-Wei Han