The different recanalization rates of posterior communicating artery aneurysms with a fetal posterior communicating artery and anterior communicating artery aneurysms with a variation of the unilateral A1 segment

Yang Zhang, Yi Gu, Yu He, Chaojie Tang, Binxian Gu, Yongdong Li, Wu Wang