Artificial intelligence-based bone-enhanced magnetic resonance image—a computed tomography/magnetic resonance image composite image modality in nasopharyngeal carcinoma radiotherapy

Liming Song, Yafen Li, Guoya Dong, Ricardo Lambo, Wenjian Qin, Yuenan Wang, Guangwei Zhang, Jing Liu, Yaoqin Xie