Predictive value of thrombus susceptibility for cardioembolic stroke by quantitative susceptibility mapping

Jie Chen, Zhe Zhang, Ximing Nie, Yuyuan Xu, Chunlei Liu, Xingquan Zhao, Yongjun Wang