CBCT-based synthetic CT generation using generative adversarial networks with disentangled representation

Jiwei Liu, Hui Yan, Hanlin Cheng, Jianfei Liu, Pengjian Sun, Boyi Wang, Ronghu Mao, Chi Du, Shengquan Luo