Utilizing pre-determined beam orientation information in dose prediction by 3D fully-connected network for intensity modulated radiotherapy

Hui Yan, Shoulin Liu, Jingjing Zhang, Jianfei Liu, Teng Li