Can virtual touch tissue imaging quantification be a reliable method to detect anterior talofibular ligament type I injury at the acute, subacute, and chronic stages?

Xiu Chen, Liang Wang, Xiuyun Li, Pinguo Fu, Maosheng Xu, Chunpeng Zou, Xingwang Li, Yanyan Dong