Ensemble learning accurately predicts the potential benefits of thrombolytic therapy in acute ischemic stroke

Zhihong Chen, Qingqing Li, Renyuan Li, Han Zhao, Zhaoqing Li, Ying Zhou, Renxiu Bian, Xinyu Jin, Min Lou, Ruiliang Bai