Dimensions of the optic chiasm: quantitative ultrasound comparison between fetuses with anophthalmia/microphthalmia and normal fetuses

Li-Hong Wu, Qiao Zheng, Miao He, Li-He Zhang, Liu Du, Hong-Ning Xie