Sonographic features of the lateral femoral cutaneous nerve in meralgia paresthetica

Xiaochen Shi, Feifei Liu, Fang Liu, Zheng Chen, Jiaan Zhu