Brain neurometabolites differences in individuals with subjective cognitive decline plus: a quantitative single- and multi-voxel proton magnetic resonance spectroscopy study

Zhongxian Yang, Xing Wan, Xinzhu Zhao, Yu Rong, Yi Wu, Zhen Cao, Qiuxia Xie, Min Luo, Yubao Liu