Risk factors for the progression of unruptured intracranial aneurysms in patients followed by CT/MR angiography

Guang-Xian Wang, Lan-Lan Liu, Yan Yang, Li Wen, Chun-Mei Duan, Jin-Bo Yin, Dong Zhang