Multiple systemic arteries to pulmonary artery malformations: a case description

Xinge Cheng, Xiaoyong Zhang, Fujia Gu, Chong Tian, Rongpin Wang, Jiaxiang Chen, Jian Liu, Xianchun Zeng