The clinical value of 18F-fluoroestradiol in assisting individualized treatment decision in dual primary malignancies

Ziyi Yang, Yizhao Xie, Cheng Liu, Xin Liu, Shaoli Song, Yingjian Zhang, Rui Ge, Biyun Wang, Zhongyi Yang