Development of an auxiliary device for ultrasound-guided aspiration of pelvic cystic masses: a simulation study

Baomei Yan, Xiaowen Liang, Jinghui Fang, Jinsui Yu, Zhiyi Chen