Change in left ventricular velocity time integral during Trendelenburg maneuver predicts fluid responsiveness in cardiac surgical patients in the operating room

Guo-Guang Ma, Li-Ying Xu, Jing-Chao Luo, Jun-Yi Hou, Guang-Wei Hao, Ying Su, Kai Liu, Shen-Ji Yu, Guo-Wei Tu, Zhe Luo