Usefulness of computed tomography during arteriography in a selective arterial calcium injection test for pancreatic gastrinoma: a case description

Nobuyuki Higashino, Tetsuo Sonomura, Daisaku Ito, Kodai Fukuda, Akira Ikoma, Yuya Funayama, Shota Kuriyama, Naoki Kawamura, Ryota Tanaka, Atsufumi Kamisako, Takao Koyama, Hirotatsu Sato, Masayuki Kitano, Nobuyuki Kawai