Predicting radiation pneumonitis with fuzzy clustering neural network using 4DCT ventilation image based dosimetric parameters

Peng Huang, Hui Yan, Zhihui Hu, Zhiqiang Liu, Yuan Tian, Jianrong Dai