Tumor elastography and its association with cell-free tumor DNA in the plasma of breast tumor patients: a pilot study

Yi Hao, Wei Yang, Wenyi Zheng, Xiaona Chen, Hui Wang, Liang Zhao, Jinfeng Xu, Xia Guo