Functional magnetic resonance imaging progressive deformable registration based on a cascaded convolutional neural network

Qiaoyun Zhu, Guoye Lin, Yuhang Sun, Yi Wu, Yujia Zhou, Qianjin Feng