A 10-year-old girl with Joubert syndrome and chronic kidney disease and its related complications

Chong Tian, Jiaxiang Chen, Xing Ming, Xianchun Zeng, Rongpin Wang