Mechanisms of non-contact anterior cruciate ligament injury as determined by bone contusion location and severity

Lanyu Qiu, Bo Sheng, Jia Li, Zhibo Xiao, Mao Yuan, Haitao Yang, Fajin Lv, Furong Lv