Higher inter-hemispheric homotopic connectivity in lifelong premature ejaculation patients: a pilot resting-state fMRI study

Nana Feng, Ming Gao, Jiayu Wu, Guang Yang, Ruiqing Piao, Peng Liu