Pilot case-control study to explore the value of intestinal ultrasound in the differentiation of two common diseases involving the ileocecal region: intestinal Behçet’s disease and Crohn’s disease

Li Ma, Miaoqian Wang, Wenbo Li, Wei Liu, Hong Yang, Yuxin Jiang, Qingli Zhu