Clinical and imaging predictors of impaired myocardial perfusion in symptomatic patients after percutaneous coronary intervention: insights from dynamic CT myocardial perfusion imaging

Haiyan Ma, Xu Dai, Xiaojun Yang, Xihui Zhao, Rongpin Wang, Jiayin Zhang