Exploring diagnostic performance of T2 mapping in diffuse glioma grading

Weibin Gu, Shiyuan Fang, Xinyi Hou, Ding Ma, Shaowu Li