Deep learning-based bone suppression in chest radiographs using CT-derived features: a feasibility study

Ge Ren, Haonan Xiao, Sai-Kit Lam, Dongrong Yang, Tian Li, Xinzhi Teng, Jing Qin, Jing Cai