Hepatic fat quantification of magnetic resonance imaging whole-liver segmentation for assessing the severity of nonalcoholic fatty liver disease: comparison with a region of interest sampling method

Qin-He Zhang, Ying Zhao, Shi-Feng Tian, Lu-Han Xie, Li-Hua Chen, An-Liang Chen, Nan Wang, Qing-Wei Song, Hao-Nan Zhang, Li-Zhi Xie, Zhi-Wei Shen, Ai-Lian Liu