Diagnostic accuracy of 18F-FDG PET/CT scan for peritoneal metastases in advanced ovarian cancer

Zheng Feng, Shuai Liu, Xingzhu Ju, Xiaojun Chen, Ruimin Li, Rui Bi, Xiaohua Wu