Comparison of 3D and 2D characterization of spinal geometry from biplanar X-rays: a large cohort study

Zongshan Hu, Claudio Vergari, Laurent Gajny, Zhen Liu, Tsz-Ping Lam, Zezhang Zhu, Yong Qiu, Gene C. W. Man, Kwong-Hang Yeung, Winnie C. W. Chu, Jack C. Y. Cheng, Wafa Skalli