Migration of bamboo toothpick to liver causing paroxysmal pain

Haidong Chen, Yanping Wang, Rong Zhou, Jiamin Li